دستياران مركز قائم(عج)

 

سال4: دكتر محمد رئوف ضیایی- دكتر محسن سلطانی راد- دکترمسعود مهدوی زفرقندی

سال3: دكتر محمدرضا رضایی بازکیائی- دكتر امین کروجی- دكتر اسماعیل توتونچي

سال2: دكتر محمدعجم – دكتر ظهیرالدین خواجه کرم الدینی – دكتر ایمان برومند

سال1: دكتر مصطفی غفاری مقدم- دكتر محمد طاووسی – دكتر عبدالحی اعتصامی