برگزاری جلسه تومور بورد

 

جلسه تومور بورد ارولوژی به همت جناب آقای دکتر قربانی استادیار گروه ارولوژی و فلوشیپ ارواونکولوژی دوشنبه های اول و سوم هر ماه در سالن کنفرانس بخش ارولوژی بیمارستان امام رضا (ع) برگزار می گردد. این جلسات با حضور اساتید گروه ارولوژی، رادیوتراپی و اونکولوژی، پاتولوژی و رادیولوژی بصورت منظم انجام شده و موارد چالش برانگیز در حوزه ارواونکولوژی در آن مطرح می شود. با همکاری مدیر محترم گروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد جناب آقای دکتر دارابی و همچنین مرکز آموزش مداوم، این جلسات دارای امتیاز بازآموزی بوده که ثبت نام آن از طریق سایت آموزش مداوم انجام می پذیرد.