مدیران سابق و پیشکسوتان

 

در سالیان ابتدایی (1368-1350) که رشته ارولوژی بعنوان زیرمجموعه ای از رشته جراحی فعالیت داشت، فاقد مدیر گروه مستقل بود و اساتید محترم جناب آقای دکتر صمد قربانیان در بیمارستان قائم و دکتر مهدی لطفی در بیمارستان امام رضا (ع) و ظیفه ریاست بخش را برعهده داشتند. پس از مستقل شدن رشته ارولوژی مدیران گروه این رشته به ترتیب عبارت بودند از:

 
       
    نام و نام خانوادگی سال شروع به کار سال پایان کار  
  دکتر محمدرضا دارابی 1395 تاکنون  
   دکتر محمدعلی محمدزاده رضایی 1392 1395  
  دکتر علی اصغر یارمحمدی 1378 1392  
  دکتر رحیم تقوی 1375 1378  
  دکتر امیرمحمد خمر 1373 1375  
   دکتر مهدی لطفی  1368  1373  

 

 

   
    نام و نام خانوادگی