برنامه آموزشی هفتگی گروه اورولوژي مرکز قائم (عج)

برنامه آموزشی هفتگی گروه اورولوژي مرکز قائم (عج)

 

ایام هفته

گزارش صبحگاهی

از ساعت8:30-8

درس با دانشجويان (كارآموزان)

ازساعت 10-8:30

درمانگاه آموزشي صبح

اتاق عمل

توضيحات

از ساعت12-10:30

از ساعت10-9

شنبه

خانم دکتر سعيدي ( نيمه اول هر ماه)

آقاي دکتر احمدنيا ( نيمه دوم هر ماه)

خانم دکتر سعيدي ( نيمه اول هر ماه)

آقاي دکتر احمدنيا ( نيمه دوم هر ماه)

آقاي دکتر رضائي

 

آقايان دكتر يارمحمدي،دكتر  اسدپور،دكتر اخوان رضايت

پيوند كليه در بيمارستان منتصريه

آقايان دكتر يارمحمدي،دكتر  اسدپور،دكتر اخوان رضايت

یکشنبه

Campbell'sReview از ساعت 30/8-30/7   وگزارش صبحگاهي

آقاي دکتر يارمحمدي

راندعمومي بخش  تمام روز باحضور كليه اساتيد ، فلوشیپ ها ، دستياران وكارورزان وكارآموزان

 

آقاي دکتر اسدپور

--------

از ساعت 30 /10جلسه  استاف تمام روز يگشنبه تا پايان بررسي پرونده ها جلسه ادامه مي يابد و سقف زماني ندارد.

دوشنبه

آقاي دکتر اخوان رضايت

آقاي دکتر اخوان رضايت

آقاي دکتر زارع

 

آقاي دكتر رضائي

مهارت عملي كارآموزان و كارورزان دوشنبه ها (ماهي يكبار) از ساعت 9 صبح آقاي دكتر اسدپور

سه شنبه

آقاي دکتر زارع

آقاي دکتر زارع

آقاي دکتر يارمحمدي

 

آقاي دكتر احمدنيا

آقاي دكترزارع

پيوند كليه در بيمارستان منتصريه

آقايان ،دكتر  محمدزاده رضائي،دكتر اخوان رضايت

چهارشنبه

آقاي دکتر رضائي

آقاي دکتر رضائي

آقاي دکتر احمدنيا

 

آقايان دكتر يارمحمدي،دكتر  اسدپور،دكتر اخوان رضايت

 

پنجشنبه

آقاي دکتر اسدپور

آقاي دکتر اسدپور

آقاي دکتر اخوان رضايت

 

----

ژورنال کلاب درون بخشي (دستياران بخش) ماهي دو بار پنجشنبه درميان ساعت 9صبح

پنجشنبه هاي آخر ماه برنامه هاي بازآموزي گروه اورولوژي