" برنامه آموزش هفته ای بخش اورولوژی " اجرا از تاریخ 01/12/95

اطاق عمل پیوند کلیه  

(بیمارستان منتصریه)

اطاق عمل اورولوژي

(عـصر)

اطاق عمل اورولوژي

(صبح)

درمانگاه

ساعت  12 ـ 30/10

ويزيت بخـش و

گزارش صبحگاهي

ساعت 10 ـ 8

ايام هفته

آقای دکتر سلطاني

آقای دکتر قربانی

آقاي دكتر سلطاني

آقای دکتر دارابی

آقای دکتر قربانی

آقای دکتر محمود توکلی

آقای دکتر مهدوی

 

شنبه

آقای دکتر تقوی

 آقای دکتر مهدوی

آقای دکتر محمود توکلی

آقای دکتر قربانی

آقای دکتر غریفی

 

خانم دکتر کشوری

آقاي دكتر قرباني

آقای دکتر غریفی

آقاي دكتر سلطاني

( ساعت 10 8 صبح )

آقای دکترکامیار توکلی

(ساعت 30/12 30/10 صبح)

آقای دکتر کامیار توکلی

آقای دکتر قربانی

 

يكشنبه

______

 

آقای دکتر کامیار توکلی

آقای دکتر محمود توکلی

آقاي دكتر غريفي

آقای دکتر کامیار توکلی

آقای دکتر محمود توکلی

درمانگاه آقای دکتر مهـدوی

ويزيت و كلاس

آقاي دكتر سلطاني 

معرفی موارد جالب بیماریها

با حضور تمام اساتید

دوشنبه

آقای دکتر غریفی

آقای دکتر محمود توکلی

آقاي دكتر سلطاني

آقای دکتر مهدوی

 آقای دکتر محمود توکلی

آقاي دكتر سلطاني

آقای دکتر تقوی

آقای دکتر قربانی

 

آقای دکتر تقوی

سه شنبه

آقای دکتر تقوی- آقای دکتر مهدوی 

آقای دکتر محمود توکلی

آقاي دكتر سلطاني

آقاي دكتر قرباني

آقاي دكتر سلطاني

 

آقای دکترکامیار توکلی

آقای دکتر قربانی

آقای دکتر دارابی

آقای دکتر غریفی

آقای دکتر دارابی

آقای دکتر غریفی

چهارشنبه

آقای دکتر سلطاني

آقای دکتر محمود توکلی

 آقای دکتر غریفی

آقای دکتر محمود توکلی

 آقای دکتر غریفی

خانم دکتر کشوری

خانم دکتر کشوری

آقاي دکتر محمود توکلي

پنجشنبه

  ساعت 9 8 صبح راند آموزشی رزیدنتها با حضور تمام اساتید  ( هر هفته)

10:30 9 صبح یک هفته در میان ژورنال کلاب و Campbell’s review